Wednesday, November 23, 2016

President Obama Pardons the National Thanksgiving

Saturday, November 19, 2016

Thursday, November 17, 2016

Monday, November 14, 2016

Friday, November 11, 2016